کامپوننت

ساختار ترکیبی

ساختار ترکیبی

1396/03/21 0
کامپوننت در حقیقت همان بلندگو می باشدکه اجزاءآن تفکیک شده است .بدین معنی که در یک بلندگو معمولی وکواکسیال تمام اجزاء بلندگو(تیوتر -وفوور)در یک مجموعه ...
ادامه مقاله